IconMahonDrive

מכון עדי דרייב בע"מ

מדיניות הפרטיות

כללי

מכון עדי דרייב בע"מ –  ח.פ. 515458941, להלן:"המכון" ו/או "אנחנו", 
להגנת הפרטיות של המבקרים באתר האינטרנט של המכון, במדיניות פרטיות זו.

מדיניות הפרטיות מתארת באיזה אופן המידע נאסף, השימוש שהמכון עושה במידע ואילו אמצעים המכון נוקטת על מנת להגן על המידע ועל פרטיותם של המשתמשים. אנא קרא/י בעיון את מדיניות הפרטיות המפורטת מטה.

מדיניות פרטיות זו מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, ומיועדת לנשים וגברים כאחד/ת.

מדיניות זו חלה על המידע שאנו אוספים:

 1. באתר האינטרנט שלנו – adidrive.com – להלן "האתר".
 2. בדואר אלקטרוני, טקסט ומסרים אלקטרוניים אחרים בינך לבין האתר.
 3. מצדדים שלישיים, בין אם הם שותפים או ספקים.

המידע שאתם מספקים לנו

כאשר הנכם משתמשים או מתעניינים במוצרים ובשירותים (כפי שמונח זה מוגדר בתנאי השימוש של האתר) שלנו לרבות באמצעות האתר, נאסוף את המידע שתספק לנו על פי שיקול דעתך, לרבות מידע אישי. המידע האישי שאנו אוספים עשוי לכלול פרטים ליצירת קשר כגון: שמך, כתובת דואר אלקטרוני, מספר הטלפון, כתובת, אופי התקשורת ומידע אישי נוסף. לידיעתך, אין לך כל התחייבות משפטית למסור לנו מידע אישי, והגשת מידע זה כפופה אך ורק לשיקול דעתך הבלעדי ולהסכמתך. עם זאת, אם לא תספק לנו את המידע האישי הנדרש, ייתכן שלא נוכל לספק לך את המידע / השירותים שאתה מבקש.

מידע שאנו אוספים באופן אוטומטי

כאשר הנכם מבקרים באתר שלנו, אנו או ספקי השירות שלנו עשויים לאסוף באופן אוטומטי מידע מסוים, כגון כתובות פרוטוקול האינטרנט (IP), ספק שירותי האינטרנט, שרת הדומיין, סוג המחשב, סוג הדפדפן ושפתו, ולצאת מהדפים וכתובות האתרים וכמות הזמן המושקע בדפים מסוימים. לידיעתך, אין בידנו שום סמכות משפטית לאכוף את ספקי שירותי האינטרנט, ותחת תחומי שיפוט מסוימים החלים על חוקי הגנת המידע, מידע שעשוי להיחשב כמידע אישי כמו כתובות פרוטוקול האינטרנט שלך (IP) המשמשות בגישה שלך לאתר (לספק לנו את פרטי הזיהוי שלך), אינו חושף בהכרח את זהותך באופן ישיר.

בנוסף לכך, המכון יהיה רשאי להתקשר עם ספקי שירות חיצוניים בכדי:
(א) לעקוב ולפלח הן את השימוש והן את המידע הסטטיסטי של נפח התקשורת בינינו;
(ב) לשפר את חוויית המשתמשים שלנו באתר המכון;
(ג) לספק פרסמים ממוקדים בהתאם לחוק החל; למטרות האמורות, אנו וספקי השירותים שלנו, אוספים באופן אוטומטי מידע בנוגע לשימוש באתר המכון, לרבות באמצעות שימוש במזהי פעילויות באתר, כמו עוגיות, תגי JavaScript, כולל כאלה שמוצבות במחשב שלך בעת הביקור באתרינו.

השימוש במידע אישי

השימוש במידע על ידי המכון עשוי לשמש, בין היתר, בכדי:

 • לספק למשתמש שירותים המבוקשים על ידו;
 • לבצע עסקאות תשלום באמצעות מידע לחיוב המסופק על ידי המשתמש. מובהר כי תרומה באשראי תאה כפופה לתנאי השירות ומדיניות הפרטיות של ספק הסליקה האינטרנטי כפי שמופיע בעמוד התרומות באתר;
 • לשלוח למשתמשים שלנו מידע הקשור למכון או לשירותיה;
 • דיוור הודעות שירות על שירותי האתר;
 • בכדי לענות על שאלות המשתמשים ולספק להם מידע בנוגע לשירותים של המכון;
 • לספק חוויה אישית ודרך שימוש בהעדפות המשתמשים;
 • להציע למשתמשי האתר שירותים נוספים שעשויים לעניין אותם;
 • לספק למשתמשים תוכן שיווקי (בהתאם לחוק)

המכון ימנע, ככל האפשר, העברת מידע אישי על המשתמשים לצדדים שלישיים (ככל שמידע ופרטים אלה מזהים את משתמש האתר באופן אישי), אלא במקרים שלהלן:

 • לספקי שירותים חיצוניים כמופרט מעלה.
 • כאשר המידע אודות משתמש האתר מפורסם על ידי המשתמש ביוזמתו באופן פומבי.
 • באם המכון ימצא, כי פעולותיו של משתמש מפרות את תנאי השימוש ו/או במידה וימצא, כי פעולות משתמש מנוגדות לדין ו/או בגדר הונאה/תרמית ו/או מהוות ניסיון לבצע פעולות כאלה, יהיה המכון רשאית למסור כל מידע לפי הנדרש לרשויות החוק המתאימות.
 • אם יתקבל בידי המכון ו/או למי מטעמו צו שיפוטי המורה על מסירת המידע כאמור לצד שלישי.
 • אם נדרש על פי חוק כדי למנוע, לחקור או לנקוט פעולה בנוגע לפעולות בלתי חוקיות או בתגובה לתהליכים משפטיים, צווי בית משפט, או לבסס או לממש זכויות משפטיות של המכון בתביעות משפטיות כלפיה.
 • בכל מקרה שהמכון תסבור, כי יש במסירת המידע כדי למנוע נזק לגוף ו/או לרכוש מכל מן וסוג שהוא.
 • במידה והמכון תעביר את פעילותה ו/או תתמזג עם גוף אחר, יהיה זכאי המכון להעביר ו/או להעתיק את מלוא המידע שנאגר באתר למוסד אחר, ולפי שיקול דעתו. כן יהיה זכאי המכון להעביר ו/או להעתיק למוסד החדש כל מידע אישי וסטטיסטי אודות משתמשי האתר, ובלבד שהמוסד החדש יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו.

  אבטחה

המכון עושה מאמצים על מנת לשמור על המידע שנמסר לו על ידי משתמשי האתר, תוך נקיטת אמצעים שמתפקידם לשמור על אבטחת המידע האישי ועל פרטיות משתמשי האתר. עם זאת, על אף שאמצעים אלו מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי המכון ו/או מי מטעמו, הרי שאין בהם בטחון מוחלט. לפיכך, המכון אינו מתחייב כי שירותי האתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה שאינה מורשית למידע אשר מאוחסן באתר ו/או למידע המצוי אשר הוזן באתר המכון.

אנו עוקבים אחר תקני התעשייה המקובלים והמחמירים ביותר, על מנת להגן על המידע האישי מפני שימוש לרעה וגישה לא מורשית, גילוי, גניבה או הונאות. עם זאת, בשל אופיו של תקשורת אינטרנט וטכנולוגיות, כניסה או שימוש לא מורשים, חומרה או כשל ומשתנים נוספים אחרים, איננו יכולים להבטיח את הביטחון המוחלט של המידע האישי או שהמידע האישי יהיה חסין מפני כל עוול, ותקלות.

זכויות הפרטיות

המכון יפעל לשמור על כל הזכויות להן אתה זכאי בהתאם לכל חוקי הפרטיות החלים עליך ותנקוט מאמצים סבירים לתמיכה בזכויות הפרטיות, לרבות: (א) הזכות לדעת אילו פרטים אישיים אנו מחזיקים אודותיך, היכן אנו מעבדים אותו ואת הזכות לגשת למידע זה; (ב) הזכות לקבל כל מידע אישי שאנו מחזיקים בגינך, לתקנו, ו/או להשלימו; (ג) הזכות למחוק את הפרטים האישיים שלך; אנו נבדוק את בקשתך ונשתמש בשיקול דעתנו, בהתאם להוראות החוק החל, על מנת לקבל החלטה לגבי בקשתך. זכות זו תחול רק בנסיבות מסוימות, כגון שהנתונים האישיים שלך אינם נחוצים עוד ביחס למטרות שלשמן הוצגו. (ד) הזכות לבטל את הסכמתך לעיבוד המידע האישי שלך. זכות זו לא תשפיע על חוקיות עיבוד המידע טרם מחיקתו; (ה) להתנגד או להגביל את העיבוד של המידע האישי שלך אם אתה מתחרים על הדיוק שלה, זה היה מעובד באופן לא חוקי או שאנחנו כבר לא צריך את המידע האישי למטרות עיבוד שלנו; (ו) את הזכות לקבל את המידע האישי שלך מאתנו בפורמט נגיש וקריא; (ז) הזכות להתנגד לעיבוד המידע האישי שלך למטרות שיווק ישיר.

אם ברצונכם לממש את הזכויות הנ"ל,
אנא פנו ל – info@adidrive.com כדי שנוכל לשקול את בקשתכם בתום לב, בהתאם לחוק החל.

שינויים במדיניות פרטיות זו

אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות או לעדכן מדיניות פרטיות זו בכל עת. במקרה זה, נודיע לך על שינויים או שינויים כאמור על ידי פרסום הודעה באתר שלנו או בשירותים שלנו, ושינויים אלו ייכנסו לתוקף תוך 30 יום ממועד פרסומם באתר המכון, ובלבד שאם נצטרך להתאים את המדיניות לדרישות החוק המקובלות, המדיניות החדשה תיכנס לתוקף באופן מידי או כאשר יידרש בדרישות הרלוונטיות אשר מעוגנות בחוק.

אתם תהיו רשאים להחליט אם ברצונכם להמשיך להשתמש באתר ו/או בשירותים במסגרת מדיניות הפרטיות המתוקנת. עם זאת, שימו לב, המשך השימוש שלכם בשירותים יציין את הסכמתכם למדיניות הפרטיות החלה על האתר.

המשתמש יכול לבטל את הרשמתו לשירות ו/או להודעות השירות בכל עת על ידי שליחת מייל info@adidrive.com המשתמש מכיר ומסכים לכך שבביטול הרשמה לשירות ו/או הודעות שירות, המשתמש יישא באחריות המלאה להשלכות, במישרין או בעקיפין, הנובעות מאי-ידיעה על הישרות ו/או תוכן הודעות השירות במועד.

he_ILHebrew
en_USEnglish he_ILHebrew
אימון לייזר

לראשונה בישראל


כל הפרטים בקרוב!
לרשימת ההמתנה, נא השאירו פרטים:

צרו קשר

המכון מלווה גופים וארגונים גדולים, שהשירות והמוצר שלהם משפר ומציל חיים.

להרשמה לקבלת מחקרים, כלים ומאמרים

אני מעוניינ/ת בקבלת דיוור ברישום